Asystent osoby niepełnosprawnej

Czas nauki

1 rok

2 semestry
Tryb nauczania

zaoczny

Czesne

bezpłatna nauka

Uzyskane dokumenty

Dyplom oraz świadectwo

potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
Kod zawodu

341201

Nazwa kwalifikacji

SPO.01

Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej.

Asystent osoby niepełnosprawnej

Podbudowa: szkoła średnia, nie jest wymagana matura

Po ukończeniu szkoły absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu  państwowego egzaminu zawodowego  prawo wykonywania w/w zawodu i dyplom TECHNIKA.

SOIZ jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w części teoretycznej i praktycznej. Zdanie egzaminu państwowego jest potwierdzone dyplomem, jak również certyfikatem w języku angielskim (EUROPASS)  honorowanym przez pracodawców w krajach Unii  Europejskiej

Ważna Informacja dla obcokrajowców!

Informujemy, że uzyskanie świadectwa MEN ukończenia szkoły policealnej w Polsce potwierdza znajomość języka polskiego na poziomie B1 (podstawa prawna: zgodnie z art. 211 ustawy 1 pkt 3 ustawy Prawo o cudzoziemcach).

 

Інформація для іноземців!

Інформуємо, що закінчення поліцеальної школи в Польщі та отримання свідоцтва про закінчення поліцеальної школи зразка MEN, підтверджує знання польської мови на рівні В1. ( юридична основа: згідно стю211 закон 1 пункт 3  Закону  про іноземців).

Charakterystyka zawodu: asystent osoby niepełnosprawnej

Asystent osoby niepełnosprawnej aktywnie włącza się w system rodziny osoby niepełnosprawnej, instytucji społecznych oraz w system prawa stwarzając w miarę możliwości optymalne warunki rozwoju osoby niepełnosprawnej. Prowadzi również rehabilitację środowiskową której założeniem jest świadczenie usług osobom niepełnosprawnym w najbliższym środowisku. Program rehabilitacji społecznej i medycznej oferowany przez asystenta osoby niepełnosprawnej dotyczy potrzeb zdrowotnych, psychicznych, zawodowych, społecznych i kulturalnych osoby niepełnosprawnej

Do zadań asystenta osoby niepełnosprawnej należy:

 • współtworzenie programów rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej
 • doradzanie w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem
 • diagnozowanie warunków życia i dążenie do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych, itp)
 • pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biopsychospołecznych
 • planowanie, kontrolowanie, ocenianie indywidualnego programu, planu pomocy osobie niepełnosprawnej
 • włączanie osoby niepełnosprawnej w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne

Możliwości zatrudnienia w:

Po uzyskaniu tytułu zawodowego Asystenta osoby niepełnosprawnej można podjąć pracę w :

 • ośrodkach i domach pomocy społecznej
 • środowiskowych domach samopomocy
 • klubach samopomocy
 • ośrodkach wsparcia
 • świetlicach terapeutycznych
 • fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób niepełnosprawnych
 • prywatnych praktykach pracy socjalnej
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych
 • niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej mających kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • placówkach poradnictwa rodzinnego
 • szpitalach specjalistycznych
 • jednostkach samorządu terytorialnego

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • podstawy psychologii, socjologii i pedagogiki.
 • podstawy anatomii, fizjologii i patologii.
 • opieka i pielęgnacja człowieka
 • organziacja wsparcia osoby niepełnosprawnej
 • umiejętności opiekuńcze
 • terapia zajęciowa i aktywizacja
 • praktyka zawodowa

WYMAGANE DOKUMENTY :

 • podanie o przyjęcie do PUBLICZNEGO STUDIUM MEDYCZNEGO  (do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony internetowej - formularze),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura)
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy
 • 1 zdjęcie

KILKA WAŻNYCH INFORMACJI

Ilość semestrów

2

Godziny praktyk

140

Ilość godzin zajęć

350

Cena za miesiąc

0 zł

Wypełnij i zapisz się ONLINE