Opiekun medyczny

Czas nauki

1,5 roku

3 semestry
Tryb nauczania

stacjonarny

Czesne

bezpłatna nauka

Uzyskane dokumenty

Dyplom oraz świadectwo

potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
Kod zawodu

532102

Nazwa kwalifikacji

MED.14

Świadczenie usług medyczno-pielęgnacynych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzienej.

Opiekun medyczny

Podbudowa: szkoła średnia, nie jest wymagana matura

Po ukończeniu szkoły absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu  państwowego egzaminu zawodowego  prawo wykonywania w/w zawodu i dyplom OPIEKUNA MEDYCZNEGO.

SOIZ jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w części teoretycznej i praktycznej. Zdanie egzaminu państwowego jest potwierdzone dyplomem, jak również certyfikatem w języku angielskim (EUROPASS)  honorowanym przez pracodawców w krajach Unii  Europejskiej.

Ważna Informacja dla obcokrajowców!

Informujemy, że uzyskanie świadectwa MEN ukończenia szkoły policealnej w Polsce potwierdza znajomość języka polskiego na poziomie B1 (podstawa prawna: zgodnie z art. 211 ustawy 1 pkt 3 ustawy Prawo o cudzoziemcach).

 

Інформація для іноземців!

Інформуємо, що закінчення поліцеальної школи в Польщі та отримання свідоцтва про закінчення поліцеальної школи зразка MEN, підтверджує знання польської мови на рівні В1. ( юридична основа: згідно стю211 закон 1 пункт 3  Закону  про іноземців).

Charakterystyka zawodu: opiekun medyczny

Zawód pomocniczy w zakresie czynności medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym.

Do zadań opiekuna medycznego należy:

 • rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
 • świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
 • współpracy z pielęgniarkami i lekarzami oraz innym personelem,
 • wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych,
 • wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – metoda Hoppe,
 • wykonywania wybranych czynności medycznych – w podmiotach leczniczych, w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz w środowisku domowym.

Możliwości zatrudnienia:

Po uzyskaniu tytułu zawodowego opiekuna medycznego można podjąć pracę w :

 • szpitale - oddziały szpitalne,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • ośrodki i domy pomocy społecznej,
 • niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej,
 • indywidualna opieka w domu pacjenta,
 • środowiskowe domy pomocy,
 • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • komunikacja interpersonalna
 • zarys anatmoii i fizjologii
 • patologia i pierwsza pomoc przedmedyczna
 • podstawy opieki pielęgniarskiej
 • podstawy rehabilitacji i usprawnienia
 • rehabilitacja osoby niepełnosprawnej i obłożnie chorej
 • opieka nad osobą niepełnosprawną psychofizycznie
 • pracownia zabiegów higienicznych
 • zabiegi pielęgnacyjne
 • praktyka zawodowa - 6 tygodni

WYMAGANE DOKUMENTY :

 • podanie o przyjęcie do PUBLICZNEGO STUDIUM MEDYCZNEGO  (do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony internetowej - formularze),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura)
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy
 • 1 zdjęcie

KILKA WAŻNYCH INFORMACJI

Ilość semestrów

3

Godziny praktyk

210

Ilość godzin zajęć

912

Cena za miesiąc

0 zł

Wypełnij i zapisz się ONLINE