Opiekun w domu pomocy społecznej

Czas nauki

2 lata

4 semestry
Tryb nauczania

zaoczny

Czesne

bezpłatna nauka

Uzyskane dokumenty

Świadectwo oraz dyplom

zawodowy, suplement w języku polskim i angielskim
Kod zawodu

341203

Nazwa kwalifikacji

SPO.03

Świadczenie usług opiekuńczo – wspierających osobie podopiecznej.

Opiekun w domu pomocy społecznej

Podbudowa: szkoła średnia, nie jest wymagana matura

Po ukończeniu szkoły absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu  państwowego egzaminu zawodowego  prawo wykonywania w/w zawodu i dyplom TECHNIKA.

SOIZ jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w części teoretycznej i praktycznej. Zdanie egzaminu państwowego jest potwierdzone dyplomem, jak również certyfikatem w języku angielskim (EUROPASS) honorowanym przez pracodawców w krajach Unii  Europejskiej.

Ważna Informacja dla obcokrajowców!

Informujemy, że uzyskanie świadectwa MEN ukończenia szkoły policealnej w Polsce potwierdza znajomość języka polskiego na poziomie B1 (podstawa prawna: zgodnie z art. 211 ustawy 1 pkt 3 ustawy Prawo o cudzoziemcach).

 

Інформація для іноземців!

Інформуємо, що закінчення поліцеальної школи в Польщі та отримання свідоцтва про закінчення поліцеальної школи зразка MEN, підтверджує знання польської мови на рівні В1. ( юридична основа: згідно стю211 закон 1 пункт 3  Закону  про іноземців).

Charakterystyka zawodu: opiekun w domu pomocy społecznej

Opiekun w domu pomocy społecznej podejmuje profesjonalne działania ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb podopiecznych przebywających w różnego rodzaju placówkach opiekuńczych. Stymuluje rozwój i aktywizuje osoby przebywające w domu pomocy społecznej i innych placówkach opiekuńczych, wykorzystując w tym celu różnorodne metody i narzędzia rehabilitacji lub terapii.

Możliwości zatrudnienia w:

Po uzyskaniu tytułu zawodowego opiekuna społecznego można podjąć pracę w :

 • domach pomocy społecznej;
 • domach spokojnej starości;
 • ośrodkach opiekuńczo- leczniczych
 • centrach pomocy rodzinie.

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy 
 • podstawy pomocy społecznej 
 • organizowanie usług opiekuńczo-wspierających dla osoby podopiecznej 
 • wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających u osoby podopiecznej 
 • aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielności życiowej

WYMAGANE DOKUMENTY :

 • podanie o przyjęcie do PUBLICZNEGO STUDIUM MEDYCZNEGO  (do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony internetowej - formularze),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura)
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy
 • 1 zdjęcie

KILKA WAŻNYCH INFORMACJI

Ilość semestrów

4

Godziny praktyk

140

Ilość godzin zajęć

700

Cena za miesiąc

0 zł

Wypełnij i zapisz się ONLINE