Opiekunka dziecięca

Czas nauki

2 lata

4 semestry
Tryb nauczania

dzienny

Czesne

bezpłatna nauka

Uzyskane dokumenty

Dyplom oraz świadectwo

Kod zawodu

325905

Nazwa kwalifikacji

SPO.04

Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka.

Opiekunka dziecięca

Podbudowa: szkoła średnia, nie jest wymagana matura

Po ukończeniu szkoły absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu  państwowego egzaminu zawodowego  prawo wykonywania w/w zawodu i dyplom TECHNIKA.

SOIZ jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w części teoretycznej i praktycznej. Zdanie egzaminu państwowego jest potwierdzone dyplomem, jak również certyfikatem w języku angielskim (EUROPASS)  honorowanym przez pracodawców w krajach Unii  Europejskiej

Ważna Informacja dla obcokrajowców!

Informujemy, że uzyskanie świadectwa MEN ukończenia szkoły policealnej w Polsce potwierdza znajomość języka polskiego na poziomie B1 (podstawa prawna: zgodnie z art. 211 ustawy 1 pkt 3 ustawy Prawo o cudzoziemcach).

 

Інформація для іноземців!

Інформуємо, що закінчення поліцеальної школи в Польщі та отримання свідоцтва про закінчення поліцеальної школи зразка MEN, підтверджує знання польської мови на рівні В1. ( юридична основа: згідно стю211 закон 1 пункт 3  Закону  про іноземців).

Charakterystyka zawodu: opiekunka dziecięca

Opiekunka dziecięca zajmuje się dziećmi w wieku 0-4 lat, pielęgnuje je, wychowuje, dba o ich prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo. Jej zadaniem jest nawiązywanie kontaktu werbalnego i pozawerbalnego, w szczególności nawiązanie i utrzymanie kontaktu uczuciowego z każdym dzieckiem powierzonym jej opiece. 

Do zadań opiekunki dziecięcej należy:

 • poznawanie indywidualnych właściwości i tempa rozwoju dziecka.
 • kształtowanie właściwej aktywności i samodzielności dziecka w czynnościach codziennych i zabawie oraz pozytywnych cech jego charakteru.
 • wypracowywanie u dzieci społeczno-pożytecznych przyzwyczajeń i nawyków.
 • zaspokajanie podstawowych potrzeb biologicznych i psychospołecznych powierzonych jej opiece dzieci.
 • wykonywanie zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych (kąpanie, mycie, przewijanie, wycieranie, czesanie).
 • utrwalanie u dziecka nawyków higienicznych
 • czuwanie nad prawidłowym odżywianiem dzieci – karmienie lub pomoc przy spożywaniu posiłków.
 • prowadzenie z dziećmi zabaw ogólnorozwojowych i stymulujących rozwój.
 • organizowanie zabaw i spacerów na świeżym powietrzu.
 • zaopatrywanie dzieci w odpowiednie do wieku zabawki i pomoce do zajęć.
 • dbanie o wystrój i higienę pomieszczeń, w których przebywają dzieci.
 • obserwowanie stanu zdrowia dzieci. Stara się zapobiegać zachorowaniom i rozprzestrzenianiu się chorób w grupie dzieci.
 • udzielanie pierwszej pomocy w razie potrzeby

Omówione powyżej zadania i czynności robocze w całości są realizowane przez opiekunki dziecięce na tych stanowiskach pracy, gdzie powierzone ich opiece dzieci nie mają kontaktów ze środowiskiem rodzinnym lub kontakt ten jest znacznie ograniczony. W domach małego dziecka, w szpitalach, sanatoriach i żłobkach tygodniowych, opiekunki dziecięce zastępują dzieciom najbliższych, przejmując na siebie całą odpowiedzialność za opiekę nad nimi, pielęgnację i wychowanie.

Możliwości zatrudnienia w:

Po uzyskaniu tytułu zawodowego opiekunki dziecięcej można podjąć pracę w :

 • żłobkach
 • przedszkolach;
 • domach małego dziecka;
 • sanatoriach;
 • dziecięcych oddziałach szpitalnych;
 • placówkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • środowisku domowym dziecka.
 • w charakterze Au-pair ("baby sitter") w agencjach opieki nad dziećmi na terenie Europy.

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • propedeutyka zdrowia
 • pierwsza pomoc w zagrozeniu zycia i zdrowia
 • teoretyczne podstawy pielęgnowania dziecka
 • teoretyczne podstawy wychowania dziecka
 • wychowanie techniczne
 • wychowanie plastyczne
 • wychowanie muzyczne
 • literatura dziecięca
 • pracowania wychowania i pielęgnacji dziecka
 • opieka nad dzieckiem
 • praktyka zawodowa

WYMAGANE DOKUMENTY :

 • podanie o przyjęcie do PUBLICZNEGO STUDIUM MEDYCZNEGO  (do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony internetowej - formularze),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura)
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy
 • 1 zdjęcie

KILKA WAŻNYCH INFORMACJI

Godziny praktyk

140

Ilość godzin zajęć

1792

Cena za miesiąc

0 zł

Wypełnij i zapisz się ONLINE