Opiekunka środowiskowa

Czas nauki

1 rok

2 semestry
Tryb nauczania

zaoczny

Czesne

bezpłatna nauka

Uzyskane dokumenty

Dyplom oraz świadectwo

potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
Kod zawodu

341204

Nazwa kwalifikacji

SPO.05

Świadczenie usług opiekuńczych.

Opiekunka środowiskowa

Podbudowa: szkoła średnia, nie jest wymagana matura

Po ukończeniu szkoły absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu  państwowego egzaminu zawodowego  prawo wykonywania w/w zawodu i dyplom TECHNIKA.

Absolwenci kierunku opiekunka środowiskowa otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe prawo wykonywania w/w zawodu.

SOIZ jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w części teoretycznej i praktycznej. Zdanie egzaminu państwowego jest potwierdzone dyplomem, jak również certyfikatem w języku angielskim (EUROPASS) honorowanym przez pracodawców w krajach Unii  Europejskiej

Ważna Informacja dla obcokrajowców!

Informujemy, że uzyskanie świadectwa MEN ukończenia szkoły policealnej w Polsce potwierdza znajomość języka polskiego na poziomie B1 (podstawa prawna: zgodnie z art. 211 ustawy 1 pkt 3 ustawy Prawo o cudzoziemcach).

 

Інформація для іноземців!

Інформуємо, що закінчення поліцеальної школи в Польщі та отримання свідоцтва про закінчення поліцеальної школи зразка MEN, підтверджує знання польської мови на рівні В1. ( юридична основа: згідно стю211 закон 1 пункт 3  Закону  про іноземців).

Charakterystyka zawodu: opiekunka środowiskowa

Dotychczas rolę opiekunek spełniały opiekunki domowe wywodzące się spośród niepracujących kobiet bez przygotowania zawodowego.
Dzisiejsza opiekunka środowiskowa musi posiadać wiedzę teoretyczna i praktyczną niezbędną do pełnienia roli osoby pierwszego kontaktu z ludźmi niepełnosprawnymi, samotnymi, nieradzącymi sobie w codziennym życiu.

Do zadań opiekuna środowiskowego należy:

 • pomaganie podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych (robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie),
 • pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych
 • udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego,
 • mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijanie jego zainteresowań,
 • aktywizowanie podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej,
 • doradzanie w zakresie planowania i organizacji gospodarstwa domowego,
 • kontaktowanie się z różnego rodzaju instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego,
 • inicjowanie pozytywnych relacji międzyludzkich w najbliższym otoczeniu podopiecznego, a zwłaszcza z członkami jego rodziny.

Możliwości zatrudnienia w:

Po uzyskaniu tytułu zawodowego opiekunki środowiska można podjąć pracę w :

 • po uzyskaniu tytułu zawodowego opiekuna środowiskowego można podjąć pracę w :

   

 • miejskich ośrodkach pomocy społecznej

   

 • domach pogodnej starości

   

 • środowiskach domowych podopiecznych

   

 • domach dla przewlekle chorych

   

 • domach samotnej Matki

Opiekunowie środowiskowi mogą również wykonywać swój zawód prowadząc własną działalność.

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • podstawy psychologii,

   

 • podstawy komunikacji społecznej i pracy socjalnej,

   

 • elementy języka migowego,

   

 • opieka i pielęgnacja człowieka,

   

 • organizacja opieki środowiskowej,

   

 • język obcy w pomocy społecznej.

   

 • pracownia umiejętności opiekuńczych i pielęgnacyjnych,

   

 • aktywizacja osoby podopiecznej,

   

 • praktyki zawodowe

WYMAGANE DOKUMENTY :

 • podanie o przyjęcie do PUBLICZNEGO STUDIUM MEDYCZNEGO  (do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony internetowej - formularze),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura)
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy
 • 1 zdjęcie

KILKA WAŻNYCH INFORMACJI

Ilość semestrów

2

Godziny praktyk

140

Ilość godzin zajęć

350

Cena za miesiąc

0 zł

Wypełnij i zapisz się ONLINE