Technik sterylizacji medycznej

Czas nauki

1 rok

2 semestry
Tryb nauczania

zaoczny

Czesne

bezpłatna nauka

Uzyskane dokumenty

Dyplom oraz świadectwo

potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
Kod zawodu

321104

Nazwa kwalifikacji

MED.12

Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych.

Technik sterylizacji medycznej

Podbudowa: szkoła średnia, nie jest wymagana matura

Po ukończeniu szkoły absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu  państwowego egzaminu zawodowego  prawo wykonywania w/w zawodu i dyplom TECHNIKA.

SOIZ jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w części teoretycznej i praktycznej. Zdanie egzaminu państwowego jest potwierdzone dyplomem, jak również certyfikatem w języku angielskim (EUROPASS)  honorowanym przez pracodawców w krajach Unii  Europejskiej.

Ważna Informacja dla obcokrajowców!

Informujemy, że uzyskanie świadectwa MEN ukończenia szkoły policealnej w Polsce potwierdza znajomość języka polskiego na poziomie B1 (podstawa prawna: zgodnie z art. 211 ustawy 1 pkt 3 ustawy Prawo o cudzoziemcach).

 

Інформація для іноземців!

Інформуємо, що закінчення поліцеальної школи в Польщі та отримання свідоцтва про закінчення поліцеальної школи зразка MEN, підтверджує знання польської мови на рівні В1. ( юридична основа: згідно стю211 закон 1 пункт 3  Закону  про іноземців).

TECHNIK  STERYLIZACJI  MEDYCZNEJ będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji; przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń; przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji oraz prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • BHP i organizacji pracy
 • Zarys anatomii, fizjologii z elementami pierwszej pomocy
 • Elementy mikrobiologii z epidemiologią
 • Technologia mycia i dezynfekcji 
 • Technologia sterylizacji
 • Wykonywanie dekontaminacji medycznej
 • Praktyka zawodowa : 4 tygonie po I semestrze
 • Perspektywy pracy:

Wszelkie podmioty świadczące usługi sterylizacji, w tym: sterylizatornie centralne, pracownie endoskopowe, gabinety stomatologiczne, podręczne sterylizatornie na bloku operacyjnym, pracownie mikrobiologii, gabinety kosmetyczne itp.

WYMAGANE DOKUMENTY :

 • podanie o przyjęcie do PUBLICZNEGO STUDIUM MEDYCZNEGO  (do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony internetowej - formularze),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura)
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy
 • 1 zdjęcie

KILKA WAŻNYCH INFORMACJI

Ilość semestrów

2

Godziny praktyk

140

Ilość godzin zajęć

350

Cena za miesiąc

0 zł

Wypełnij i zapisz się ONLINE