Terapeuta zajęciowy

Czas nauki

2 lata

4 semestry
Tryb nauczania

stacjonarny

Czesne

bezpłatna nauka

Uzyskane dokumenty

Dyplom oraz świadectwo

potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
Kod zawodu

325907

Nazwa kwalifikacji

MED.13

Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej.

Terapeuta zajęciowy

Podbudowa: szkoła średnia, nie jest wymagana matura

Po ukończeniu szkoły absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu  państwowego egzaminu zawodowego  prawo wykonywania w/w zawodu i dyplom TECHNIKA.

SOIZ jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w części teoretycznej i praktycznej. Zdanie egzaminu państwowego jest potwierdzone dyplomem, jak również certyfikatem w języku angielskim (EUROPASS)  honorowanym przez pracodawców w krajach Unii  Europejskiej.

Ważna Informacja dla obcokrajowców!

Informujemy, że uzyskanie świadectwa MEN ukończenia szkoły policealnej w Polsce potwierdza znajomość języka polskiego na poziomie B1 (podstawa prawna: zgodnie z art. 211 ustawy 1 pkt 3 ustawy Prawo o cudzoziemcach).

Увага!

Інформація для іноземців!

Інформуємо, що закінчення поліцеальної школи в Польщі та отримання свідоцтва про закінчення поліцеальної школи зразка MEN, підтверджує знання польської мови на рівні В1. ( юридична основа: згідно стю211 закон 1 пункт 3  Закону  про іноземців).

Terapeuta zajęciowy - osoba, która prowadzi różne formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych, w celu przeciwdziałania powstaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa.

Terapeuta zajęciowy w ramach swojego zawodu może wykonywać poniższe czynności:

Po uzyskaniu tytułu zawodowego terapeuty zajęciowego można podjąć pracę w :

 • oceniać sytuację społeczną chorych;
 • określać wpływ środowiska społecznego na osoby niepełnosprawne;
 • określać procesy chorobowe prowadzące do chorób przewlekłych;
 • planować i prowadzić pracę indywidualną i grupową;
 • motywować osoby niepełnosprawne do udziału w leczeniu i rehabilitacji;
 • rozwiązywać trudne sytuacje społeczne;
 • projektować, organizować i prowadzić pracownię terapii zajęciowej;
 • wykorzystywać w pracy z podopiecznymi metody i formy terapii zajęciowej;
 • organizować w ramach terapii imprezy towarzyskie, zajęcia sportowe, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne;
 • uczyć podopiecznych wykonywania prostych i złożonych czynności codziennych;
 • motywować podopiecznych do udziału w terapii indywidualnej i grupowej;
 • tworzyć klimat i atmosferę do pracy twórczej w grupie podopiecznych;
 • dobierać pracę według wieku, stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjentów;
 • projektować i modyfikować środowisko materialne do rodzaju niepełnosprawności i potrzeb podopiecznego lub pacjenta;
 • promować zdrowy styl życia;
 • prowadzić dokumentację terapeutyczną;
 • współpracować z członkami zespołu terapeutycznego i rehabilitacyjnego w zakresie planowania i realizacji terapii zajęciowej;
 • korelować działania terapeutyczne z działaniami leczniczo - rehabilitacyjnymi;
 • udzielać pierwszej pomocy;
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 • racjonalnie gospodarować materiałami i sprzętem używanym w terapii zajęciowej;
 • korzystać z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;

Możliwości zatrudnienia w:

Po uzyskaniu tytułu zawodowego terapeuty zajęciowego można podjąć pracę w :

 • w oddziałach szpitalnych, w tym w szczególności: rehabilitacji leczniczej, ortopedycznych, neurologicznych, geriatrycznych, dziecięcych, psychiatrycznych
 • psychiatrycznych oddziałach dziennych
 • sanatoriach
 • warsztatach terapii zajęciowej
 • zakładach pomocy społecznej
 • dziennych domach pomocy społecznej
 • klubach seniora
 • środowiskowych domach pomocy społecznej
 • świetlicach terapeutycznych
 • hospicjach
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych
 • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych
 • szkołach specjalnych

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • patologia i pierwsza pomoc przedmedyczna
 • planowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej
 • podstawy terapii zajęciowej
 • fizjoterapia
 • diagnozowanie w terapii zajęciowej
 • monitorowanie i dokumentowanie przebiegu terapii zajęciowej
 • praktyka zawodowa - 6 tygodni 

WYMAGANE DOKUMENTY :

 • podanie o przyjęcie do PUBLICZNEGO STUDIUM MEDYCZNEGO  (do odbioru w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony internetowej - formularze),
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura)
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy
 • 1 zdjęcie

 

KILKA WAŻNYCH INFORMACJI

Ilość semestrów

4

Godziny praktyk

210

Ilość godzin zajęć

1216

Cena za miesiąc

0 zł

Wypełnij i zapisz się ONLINE